Nowy numer 43/2020 Archiwum

Osiedla do rewitalizacji

Tereny, potrzebujące pomocy są znane, teraz czas na ich leczenie.

W Urzędzie Miasta odbyło się drugie spotkanie z udziałem mieszkańców oraz przedstawicieli instytucji, stowarzyszeń, spółdzielni mieszkaniowych poświęcone opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2023. W obradach uczestniczył zastępca prezydenta miasta Józef Motyka oraz Przemysław Wołczek reprezentujący Instytut Badawczy IPC z Wrocławia, który odpowiedzialny jest za opracowanie stosownej dokumentacji. Tytułem wstępu Przemysław Wołczek wyjaśnił samo pojęcie rewitalizacji, które odbiega od kojarzącej się z nią modernizacji infrastruktury technicznej, budowlanej.

– Zmianie uległo samo podejście do rewitalizacji. Obecnie kluczową podstawą do wyznaczenia obszarów rewitalizowanych jest sfera społeczna, czyli zanalizowanie takich zjawisk jak: bezrobocie, depopulacja, starzenie się społeczeństwa, emigracja, przestępczość, przemoc w rodzinie ustalana choćby na podstawie niebieskich kart. Jeżeli zostanie zdiagnozowana owa sfera społeczna wówczas poszukujemy nakładających się na nią problemów technicznych, infrastrukturalnych, środowiskowych i gospodarczych mogących wystąpić na danym obszarze. Ale są jedynie dodatkiem, gdyż kluczową pozostaje płaszczyzna społeczna – wyjaśniał P. Wołczek.

Tak rozumiana rewitalizacja to nic innego jak proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, który ma przebiegać kompleksowo i obejmować wszystkie działania na rzecz danej przestrzeni, społeczności oraz gospodarki. Istotą wszystkich przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest odpowiedź na problemy społeczne mieszkańców zidentyfikowanego obszaru oraz ich rozwiązanie, w tym także poprzez ich wyeliminowanie. Chodzi również o wykorzystanie potencjału tkwiącego w gminie i jej otoczeniu.

Aby lepiej i dokładniej przeprowadzić stosowną analizę, miasto zostało podzielone na 16 obszarów, które ukazały koncentrację nie tylko negatywnych zjawisk społecznych, ale także dotyczących pozostałych sfer: gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. – Podczas badania sfery społecznej bazowaliśmy na dziesięciu wskaźnikach, by jak najdokładniej pokazać koncentrację negatywnych zjawisk. I okazało się, że należy skupić się przede wszystkim na trzech osiedlach, które należy zaliczyć do obszarów zdegradowanych: Przywiśle, Wielopole oraz Serbinów, to w odniesieniu do terenów zamieszkanych. Sugerujemy ponadto aby dołączyć obszar przylegający do Jeziora Tarnobrzeskiego, który daje szanse na podniesienie aktywności gospodarczej, przysporzenie nowych miejsc pracy i zwiększenie atrakcyjności turystyczno-wypoczynkowej – informował P. Wołczek. – W oparciu o powyższe wnioski, przyjęliśmy, że rewitalizacją powinny być objęte trzy obszary, wstępnie określone jako: Kopernika, Skalna Góra, Zwierzyniecka oraz jezioro.

Celem dzisiejszego spotkania było opracowanie wizji, celów, kierunków i działań rewitalizacyjnych. I temu służyła m.in. praca w trzech podgrupach, odpowiadających trzem wytypowanym obszarom, które ma maja być poddane procesowi rewitalizacji.

Przyjęcie stosownego programu jest niezbędne do ubiegania się przez miasto o środki unijne oraz pochodzące z budżetu państwa, które pozwolą na współfinansowanie działań na rzecz aktywizacji zawodowej, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz rewitalizacji fizycznej i gospodarczej.

O dofinansowanie będą mogły występować m.in. samorządy, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe czy przedsiębiorcy przedstawiając projekty związane np. z aktywizacją społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wychodzeniem z bezrobocie, rozwojem przedsiębiorczości, poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz mieszkalnych, działaniami kulturalnymi, a także na rzecz środowiska naturalnego i ochrony terenów zielonych.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama