• facebook
 • rss
 • Szczegółowy regulamin konkursu

  red

  dodane 20.12.2015 19:53

  Diecezjalny konkurs fotograficzny na najpiękniejszą dekorację bożonarodzeniową 2016.

  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Organizatorem konkursu jest Instytut Gość Media

  2. Adres organizatora: „Gość Niedzielny” oddział w Sandomierzu, ul. Mariacka 12, 27-600 Sandomierz

  3. Data rozpoczęcia konkursu: 20.12.2015 r.

  4. Termin zakończenia konkursu: 10.01.2016 r.

  II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  Konkurs adresowany jest do czytelników tygodnika „Gość Niedzielny” i użytkowników serwisu internetowego Gosc.pl. Uczestnicy muszą spełnić wszystkie następujące warunki:

  1. W przypadku osoby niepełnoletniej udział w konkursie musi zgłosić opiekun prawny.

  2. Pracę konkursową należy przesłać na adres wskazany w „Postanowieniach ogólnych” pkt. 2

  3. Uczestnicy nie mogą być pracownikami organizatora ani członkami rodzin pracowników organizatora.

  4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody (licencji) na nieodpłatne przechowywanie i wykorzystywanie przez organizatora nadesłanych prac. Redakcja nie odsyła nadesłanych prac.

  5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników w celach reklamowych i marketingowych.

  6. Nadesłane prace muszą być w całości stworzone przez osoby zgłaszające i nie mogą naruszać autorskich praw majątkowych osób trzecich. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, autor przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu owych roszczeń i zwolni organizatora konkursu od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

  III. ZASADY KONKURSU

  1. Udział w konkursie następuje przez przesłanie na adres wskazany w „Postanowieniach ogólnych” pkt. 2 pracy konkursowej na najpiękniejszą dekorację bożonarodzeniową. Termin nadsyłania prac: od 20 grudnia 2015 r. do 3 stycznia 2016 r.

  2. Sposób nadsyłania prac: zdjęcie zapisane w pliku elektronicznym w formacie JPG, które nie było poddane edycji graficznej, w wielkości nie większej niż 2 MB,  przesłane na konto mailowe sandomierz@gosc.pl z dopiskiem w tytule wiadomości „Konkurs na najpiękniejszą dekorację bożonarodzeniową 2016 ”.

  3. Do zdjęcia muszą być dołączone następujące dane: imię i nazwisko autora pracy konkursowej, imię i nazwisko opiekuna prawnego (w przypadku osoby niepełnoletniej), adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail.

  4. Uczestnik konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie i zdobyć tylko jedną nagrodę.

  5. Prace konkursowe od 5 do 10 stycznia 2016 roku oceniane będą przez użytkowników serwisu sandomierz.gosc.pl

  6. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu oraz wyłonienia zwycięskich prac dokona powołane przez organizatora jury. Posiedzenie jury zwołuje jej przewodniczący.

  7. Przy ocenianiu prac jury bierze pod uwagę zarówno estetykę fotografii jak i oryginalność pomysłu.

  V. JURY

  1. W skład komisji konkursowej wchodzą następujące osoby:

  - ks. Tomasz Lis, Marta Wojnarowska, Andrzej Capiga

  VI. NAGRODY

  1. Organizator przyzna atrakcyjne nagrody za trzy pierwsze miejsca.

  2. Nagrody będą możliwe do odbioru w siedzibie sandomierskiego Gościa Niedzielnego

  3. Lista laureatów nagród zostanie opublikowana na łamach sandomierskiego „Gościa Niedzielnego” w numerze na 17 stycznia 2016 r. i na stronie sandomierz.gosc.pl.

  4. Nagrody zostaną wręczone laureatom osobiście w redakcji sandomierskiej „Gościa Niedzielnego” do 31 stycznia 2016 r., lub przesłane na adres podany w zgłoszeniu.

  5. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe. Nie jest możliwe otrzymanie równowartości nagrody w gotówce.

  6. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na łamach sandomierskiego „Gościa Niedzielnego” i na stronie sandomierz. gosc.pl w terminie ustalonym przez organizatora.

  VII. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

  1. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie wiadomości e-mail, w której zamieszczone będą: zdjęcie konkursowe, dane osobowe: imię i nazwisko osoby biorącej udział w konkursie, imię i nazwisko opiekuna prawnego (w przypadku osoby niepełnoletniej), adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, albo niepodanie ich w ogóle, powoduje wykluczenie z konkursu.

  2. Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia i nazwiska oraz miejscowości na łamach sandomierskiego  „Gościa Niedzielnego” i na stronie sandomierz.gosc.pl  

  VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

  2. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do:

  a) ustalenia zadań konkursowych,

  b) wyboru uczestników konkursu,

  c) wyłonienia zdobywców nagród na podstawie zasad określonych w niniejszym regulaminie.

  3. Spory odnoszące się do konkursu i z niego wynikające będą rozwiązywane przez organizatora konkursu.

  4. Wszelkie decyzje organizatora będą wiążące i ostateczne.

  5. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów z przesyłaniem prac konkursowych, nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę materiałów lub uszkodzenia powstałe nie z winy organizatora.

  6. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

  7. Organizator ustanawia konto korespondencyjne: sandomierz@gosc.pl dla wszelkiej korespondencji związanej z konkursem.

  8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników konkursu autorskich praw majątkowych osób trzecich.

  «« | « | 1 | » | »»
  oceń artykuł

  Zobacz także

  , aby komentować lub podaj nazwę wyświetlaną
  Gość

   Reklama

   Zapisane na później

   Pobieranie listy

   Reklama

   przewiń w dół